نمونه آرای مرتبط با دستور موقت در دیوان عدالت اداری

نمونه آرای مرتبط با دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه خانه سازمانی مستثنی بودن سازمان انرژی اتمی از مقررات فروش خانه های سازمانی ۱- توقف اجرای رأی مبنی بر تخلیه خانه های سازمانی حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد. ۲- سازمان انرژی اتمی ایران از شمول مقررات فروش و واگذاری خانه های سازمانی مستثنی می باشد.  حقوق استخدامی، حقوق و مزایای کارمند، خانه سازمانی، تخلیه خانه سازمانی، سازمان انرژی اتمی ایران، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، دستور موقت شماره دادنامه: ………………………………. مورخ: ……………………….

 

و رأي با بررسی مفاد دادخواست شاکی ( صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخلیه خانه سازمانی و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. علیهذا موضوع منطبق بر ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید.

 

صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی تعزیرات به ضبط كالا و پرداخت جزای نقدی جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، دستور موقت، اجرای رأی، سازمان تعزیرات حکومتی، ضبط کالا/جزای نقدی شماره دادنامه: ……………………………………….. مورخ: …………………………………. رأي مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که رأی مذکور مشعر بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندأ به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه ……………………. دیوان عدالت اداری – مستشاران شعبه………………………. -……………………………. – ……………………………….. شکایت شاکی دائر به اعتراض به رأی شماره ………………………  مورخه ………………………. شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت وارد و در خور پذیرش نمی باشد، زیرا کيفيت کشف کالا در گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی و در آستانه خروج از گمرک، موضوع را از مصادیق مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی خارج می نماید، لذا شکایت را وارد تشخیص نداده و رأی معترض عنه را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده ، راي به رد شكايت صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره قطعي است.

 

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

 

رأي با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه شماره ………………….. مورخ …………………. صادره از شعبه ……………… دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است، بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد. لذا شعبه دوم تشخیص دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان و با اجازه و اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با ملاحظه بندهای ۳ و ۶ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی و مواد ۹۸ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ آیین نامه اجرایی آن و تبصره دو ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۷۴ / ۲ / ۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به رد درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون یاد شده صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده 

دیدگاه خود را بنویسید